Contact

Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden registratie AD.nl

7 september 2011, 16:00
1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het plaatsen van content, zoals reacties onder artikelen, blogberichten, foto’s, video’s, berichten op fora, etc., op alle aan de Algemeen Dagblad toebehorende websites, waaronder, maar niet beperkt tot, www.AD.nl.

2. AD account

Voordat u kunt reageren, dient u een account aan te maken, waarbij u uw voor- en achternaam, nickname en een geldig e-mailadres op dient te geven.
Algemeen Dagblad heeft te allen tijde het recht uw account tijdelijk of permanent te blokkeren en/of een bepaalde gebruiker een account tijdelijk of permanent te ontzeggen, wanneer een gebruiker naar het oordeel van Algemeen Dagblad in strijd handelt met deze voorwaarden of daartoe naar de mening van Algemeen Dagblad een andere reden bestaat.
3. Reageren

Opdat onze sites een prettige plek blijven voor iedereen, vragen we u rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.
Wees beleefd.
Maak u bekend.
Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
Geef argumenten voor uw mening.
Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen.
Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.).
Gebruik geen schuttingtaal.
Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom die link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.
Algemeen Dagblad behoudt zich het recht voor zonder verdere uitleg in reacties te schrappen of deze te weigeren.

Algemeen Dagblad sluit iedere aansprakelijkheid voor enige door u of derden geplaatste reactie uit. De gebruiker is aansprakelijk en vrijwaart Algemeen Dagblad, de Persgroep Nederland en aan haar gelieerde vennootschappen voor enige aanspraken van derden en voor daarmee samenhangende schade en kosten die verband houden met de door u geplaatste reacties.

4. Licentie en privacy

Door plaatsing van enige content op onze sites geeft u Algemeen Dagblad. en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook.
De privacy statement van de Persgroep Nederland BV is van toepassing op ieder gebruik van Algemeen Dagblad-websites en maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.
Algemeen Dagblad verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens om het gebruik van het account mogelijk te maken en in dit verband met u te communiceren. Algemeen Dagblad zal uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken, tenzij u met dergelijk gebruik akkoord bent gegaan, als dit met het oog op het hiervoor genoemde doel noodzakelijk is of in het geval Algemeen Dagblad daartoe verplicht is op grond van wet of rechtspraak. In geval van strijd tussen de De Persgroep Nederland privacyregeling en deze voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang.
5. Slotbepalingen

Algemeen Dagblad behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Eventuele gewijzigde voorwaarden gelden vanaf 21 dagen nadat u op het door u aan de Algemeen Dagblad opgegeven e-mailadres van de wijziging op de hoogte bent gebracht en u opnieuw een reactie plaatst op een Algemeen Dagblad-website, tenzij u vóór het verstrijken van die termijn per e-mail aan Algemeen Dagblad te kennen geeft tegen de wijziging bezwaar te maken, in welk geval uw AD account wordt beëindigd en u de mogelijkheid om reacties te plaatsen op een Algemeen Dagblad-website kan worden ontzegd.
Op deze gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daarmee of met het gebruik van een Algemeen Dagblad-website samenhangen is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Rotterdam is exclusief bevoegd met betrekking tot dergelijke geschillen.
Datum huidige versie: 17 juni 2014